Тахана хьо ваьча денца даькъал вувца аз Ислами Ибрахьим!
Къахетаме волача везача вай
Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь!
Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна
кхоачалург доацаш ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш ,
массаболча наха везаш хилва хьо!
Дала ше 1илмангахь сов ваьккха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон!
Гаргарча наха къаьста б1арг ца белхаш, буссулба дына т1ера воалаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа!
Кхьаь хьама эш ма волва хьо:Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача новкъастахи!
Кхьаь хьамах лораволва хьо:Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е!
Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал волва хьо!
Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!